Brand & Utrymning

75 procent av kostnaderna för bränder i Sverige drabbar industri och näringsliv,
vilket motsvarar en nätt summa om närmare 3 miljarder kronor om året.
Bränder är helt branschoberoende och kan när som helst drabba vem som helst.  Med ett brandlarm eller ett utrymningslarm upptäcks branden redan i ett tidigt skede  vilket ofta leder till att skadans omfattning kan begränsas.

Att du måste kunna visa att du arbetar systematiskt med ditt brandskydd är ett grundkrav från samhällets myndigheter, Statens räddningsverk (SRV) och den lokala räddningstjänsten. Riktlinjer för det återfinns i allmänna rådet ”Systematisk brandskyddsarbete” SRV 2004:3 från Statens räddningsverk. ​

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger att ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för att hindra uppkomst och spridning av brands uppkomst och spridning faller direkt på ägaren och nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning. Sådana åtgärder ska enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ. ​roekdetekt-o-Brandfoersvarstablaa-

SRVs allmänna råd förtydligar vad ägare och nyttjanderättshavare bör göra för att uppfylla
2 kap 2 § Där framgår att alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Vissa verksamheter ska dessutom dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete. Vad som bör ingå redovisas även i SRV:s allmänna råd.


Kom ihåg att det alltid är lättare att  förebygga än att släcka brand!


dm2010-2Brandlarm (anslutet direkt till räddningstjänsten)
Med ett Brandlarm som är anslutet mot en larmcentral får
Du tidigt upptäckt och snabb åtgärd vid brand eller rökutveckling.

Förutom att den tekniska installationen är projekterad och installerad fackmannamässigt är det oerhört viktigt att alla inom organisationen vet vad den ska göra när larmet går.

Vi installerar Din larmanläggning och upprättar tydliga åtgärdinstruktioner så att ingen ska behöva tveka på vad som ska göras om olyckan skulle vara frammme.


Utrymningslarm/Brandvarning (anslutet till larmcentral)brandlarm
Ett utrymningslarm är lokalt och ljuder med  sirener inom fastigheten.
Larmet byggs upp med rök- eller värmekänsliga detektorer  som dygnet runt bevakar ditt hus eller dina lokaler.

Läs mer om ”Systematisk brandskyddsarbete” SRV 2004:3  PDF