Bråk & Överfall

Ökad trygghet med överfallslarm eller ett bråklarm.Braklarm

Du får ökad trygghet och möjlighet att på  ett enkelt sätt påkalla snabb hjälp om olyckan är framme.Överfallslarm anslutet till Polis och bevakningsföretag

Larmoperator Överfallslarmet kopplas till din larmcentral
Larmcentralen vidarebefordrar omedelbart larmet till polisen. Överfallslarmet ger dig alltid prioriterad polisinsats.

Överfallslarm är att rekommendera där du handskas med  pengar eller med andra värdehandlingar. En väl placerad överfallslarmknapp kan vara avgörande för att snabbt kunna påkalla hjälp om en hotfull situation skulle uppstå.


Bråklarm                                                                                         Broschyr Bråklarm Guardy>> PDF

Bråkguardy_produkterlarm GUARDY ®
Ett bråklarm används då man vill öka tryggheten hos personalen. Bråklarmet påkallar uppmärksamhet från personal på plats och eventuellt i angränsande lokaler. Larmet är lokalt men kan även föras vidare till larmcentral. Bråklarmet kan byggas upp med fast monterade knappar eller med radioöverförda larmknappar som personalen bär med sig. Vid larm från larmknapp (fast eller bärbar) aktiveras systemets gemensamma larmsumrar och sumrar i angränsande rum. Det larmande rummets nummer presenteras på display. Larmet ljuder tills återställning sker med återställnings- apparaten märkt ”Återställning” som är placerad i Receptionen eller liknande.

Funktion
Vid larm från larmknapp (fast eller bärbar) aktiveras systemets gemensamma larmsumrar och sumrar i angränsande rum. Det larmande rummets nummer presenteras på display. Larmet ljuder tills återställning sker med återställningsapparaten märkt ”Återställning” som är placerad i Receptionen eller liknande.

collagebild bråk2


RESPOND Kallelsesignalslystem                           Broschyr:  RESPOND  Kallelsesignalsystem>> DSS-200_2-3

RESPOND Kallelse signalsystem Larm och kommunikationsystem för dagens och framtidens sjukhus och vårdinrättningar.

SÅ HÄR FUNGERAR KALLELSESIGNALSYSTEMET
Tjeders patientsignalsystem är ett av marknadens mest kompetenta och flexibla system för sjukhus,  vårdinrättningar, äldreboende och slutenvård  Systemet byggs ihop och integreras med ”moduler” allt från en avdelning upp till hela lasarett. Grunden är Tjeders intelligenta centralenhet som aktiverar larmen sekundsnabbt RESPOND är byggt för säker kommunikation mellan patient, personal och driftansvariga. Det är också anpassat för enkel installation och projektering.
BYGGA UT OCH  INTEGRERA
Flexibiliteten är mycket stor och systemet kan byggas ut nästan utan begränsningar. Avdelningar kan t ex enkelt kopplas samman, eftersom varje apparat kan beordra och ta order från andra enheter i systemet, oavsett placering.
Systemet kan också kopplas ihop med överfal-lslarm, brandlarm, larm- överföring till personsökare och-/eller DECT-telefoni för tyst vårdmiljö, passer-system, trygghetstelefoni mm.

FUNKTIONER
Här ser du några exempel på funktioner:
* Assistlarm, patientsignal, nödsignal, bråk/överfallslarm, närvaroindikering, tidgivning (visa klocka).
* Övervakad kommunikation.display2
* Justerbar ljudnivå i alla enheter
*Anpassat för larm mellan avdelningar/vårdområden.
* Fri alfanumerisk textsättning för visning i displayer.