Kvalitet & Miljö

Vad gör LH Alarm för miljön och hur jobbar vi med olika kvalitetsfrågor.

Kvalitet
LH Alarm har upprättat och underhåller ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet i överensstämmelse med de krav och anvisningar som finns i kvalitetsstandarden
ISO 9001:2015.

Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och ger förutsättningar för kvaliteten blir rätt från början. Kvalitetsledningssystemet säkerställer att kraven på verksamheten uppnås, det gäller såväl externa som interna krav.  
Kvalitetsledningssystemet dokumentation är sådan som hänför sig till den övergripande organisationen och administrationen av aktiviteter som inverkar på kvaliteten. Kvalitetsledningssystemet är dokumenterat i en kvalitetsmanual samt en rutinhandbok.

linje 330px x1px
Miljö
LH Alarms miljöarbete ska bidra till en varaktigt hållbar samhällsutveckling.
Med utgångspunkt i lagar, förordningar och föreskrifter ska LH Alarm bidra tilluppfyllandet av de nationella miljömål som har koppling till verksamhetens olikamiljöpåverkande aktiviteter. Miljöpåverkan från LH Alarms tjänster uppstår främst i transporter, lokaler, inköp, hantering av restprodukter och genom individens handlande. Miljöarbetet integreras i alla delar av verksamheten och ska säkerställa att LH Alarms miljömål uppnås.

Miljöpolicy
LH Alarm ska arbeta aktivt för minskat miljöslitage genom att ha strikt hantering av miljöskadligt material, och att i möjligaste mån, inom sin administration, produktion, logistik och övriga arbete använda miljövänliga material. Vi ska sträva efter att, där så är möjligt, alltid göra miljövänliga inköp.

  • Alla medarbetare inom LH Alarm skall överväga miljöaspekterna inför varje beslut.
  • LH Alarm ska utbilda och stimulera sina medarbetare så att miljötänkandet blir integrerat i hela verksamheten och tillse att personalen har tillräcklig kunskap om relevant
    miljölagstiftning.

  • LH Alarm ska i första hand använda entreprenörer, leverantörer och material som uppfyller LH Alarms miljökrav.
  • LH Alarm ska arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt uppställda mål för miljöarbetet.
  • Policyn ska göras känd och tillämpas i all verksamhet.

LH Alarm ska arbeta för att tillsammans med leverantörer och underleverantörer nå ett så lågt miljöslitage som möjligt