Frågor och svar

Namnlöst-1

Frågor och svar…

Här får du svar på de vanligaste frågorna
vi får om Larm!

 

Vad händer vid larm?

Larm inkommer via telefon eller elektroniskt i larmmottagningsprogrammet hos larmcentralen.
Av kunduppgifterna på kundkortet i larmmottagnings­programmet framgår vilka åtgärder som är över­enskomna med kunden. Larmoperatören vidtar åtgärder efter instruktionen.

Av instruktionerna framgår om larmet kan återkallas, om polis skall kallas ut, om kontaktperson skall meddelas, om bevakningsföretag skall rycka ut. Efter att larmet avslutats sker avrapportering till kund där det finns avtal om detta och till kund­reskontran för eventuell fakturering.

Kan man återkalla larm?

Stäng av larmet! Ring sedan larmcentralen och meddela att larm utlösts av misstag samt uppge namn, adress och behörighetskod. Larmoperatö­ren bekräftar att larmet återkallats.

Uppges felaktig behörighetskod kommer larmoperatören vidta åtgärder enligt uppgjord instruktion.
Överfallslarm kan av säkerhetsskäl aldrig återkallas

Varför tog det så lång tid för väktaren att komma fram?

Detta beror oftast på tidpunkten på dygnet, d.v.s. att larmet inkommit då det pågår mest aktivitet i samhället. Morgonrusning, lunchrusning och kvällsrusning samt under lördag och söndag dagtid. Ju större aktivitet i samhället desto längre tid tar larmåtgärden. Sedan kan det naturligtvis finnas fler orsaker såsom plötslig anhopning av larm beroende på väderlek som t.ex. hård vind, åskväder eller kraf­tigt snöfall etc. Naturligtvis kan det även bero på andra faktorer.

Normal åtgärdstid betraktas 10–30 minuter.
Har du frågor kring en larmutryckning kontakta kundtjänst.

Hur gör jag om jag behöver uppdatera min åtgärdsinstruktion

Om du vill uppdatera en instruktion till larmcentra­len, förändra kontaktpersoner, nya telefonnummer till dessa eller i övrigt förändra de ursprungliga in­struktionerna så gör du det enklast genom att maila till info@utv.lh-alarm.se

Blanketter finns att hämta på vår hemsida eller kontakta kundtjänst

Vad händer om tjuven är kvar?

Väktare kan endast gripa en inbrottstjuv på bar gärning eller flyende fot. Ej vid enbart misstanke.

Det är med andra ord samma regler som gäller för var och en i samhället.

Kommer polisen när larmet går?

Om din larmanläggning är en A-klassad anläggning och det löser ut ett A-larm så meddelar alltid larmcentralen polisen.
Detta görs även vid konstaterat inbrott.

Vid inbrott måste väktaren invänta Polis innan eventuella skador kan åtgärdas.

Måste jag ha åtgärd av väktare vid larm?

Nej det måste man inte. Dock är det så att vid A-larm, och polisutryckning, så måste någon möta upp polisen för att kunna genomföra en ordentlig genomsökning av larmobjektet.

Varför ska jag ha åtgärd vid larm?

För att begränsa den tid som en tjuv har att tillgripa sig värdesaker. Tjuven skall vara säker på att det inte dröjer lång tid innan det kommer en väktare. Men främst för att begränsa skadan och indirekta skador som kan uppstå genom att dörrar och föns­ter står öppna eller är uppbrutna.

Varför löste mitt larm ut?

Om väktaren funnit larmorsaken finns detta noterat på den utryckningsrapport som lämnas på objektet. Kan inte larmorsak utrönas kommer det endast att noteras vilken sektion som löst ut samt att larm- orsaken är okänd för väktaren. Om det är ett återkommande larm, bör installatör kontaktas för vidare utredning och åtgärd

Vad är B-larm och A-larm?


Den vanligaste larmanläggningen består av en centralapparat och en manöverpanel eller en larm-förbikopplare i form av nyckel eller kod samt olika typer av larmdetektorer.
Centralapparaten kommunicerar med de olika komponenterna i larmanläggningen och sänder larm till larmcentralen vid larmdetektering. Larm från en larmpunkt ger B-larm och larm från två av varandra oberoende larmpunkter ger ett A-larm.

Observera att det krävs särskild programmering av larminstallatören för att larmet skall kunna genere­ra olika typer av larmbesked till larmcentralen.